گردشگری

مسافرت حرکت مردم بین مکان های جغرافیایی نسبتا دور است و می تواند سفر را با پا، دوچرخه، خودرو، قطار، قایق، هواپیما، یا وسایل دیگر با و یا بدون چمدان همراهی کند و می تواند یک راه یا سفر دور باشد.

فهرست